Monday, 17 November 2014

கட்டிளங் காளையரும்.....

கொட்டி மழைப் பொழிகிறதே கொட்டோ வென்றே
 குடையெல்லாம் பறக்கிறதே அய்யோ வென்றே
தட்டிவீடும் நனைகிறதே சொட்டுசொட் டென்று-ஏழைக்கு
 தங்குமிடம் கிடைக்கவில்லை  எங்கும் சென்றே

பட்டித் தொட்டி கழனியெல்லாம் வெள்ளமாக
பயிரெல்லாம் அழுகுவதால் உள்ளம் ஏனோ
கட்டவிழ்ந்த  நிலையில் மனதைக் கண்டு-விவசாயி
கண்ணீரில் நீந்துகிறான் கனத்த மழையால்

கட்டிளங் காளையரும்  நொந்து போக
காடுமேடு இருப்பதுபோல் சாலை யெங்கும்
திட்டுத்திட்டாய் இருக்கிறதே எல்லா திசையும்-வேலைக்குத்
திட்டிக்கொண்டே செல்லுகிறார் சாலையிலே

விட்டுவிட்டு மழைப் பெய்வதாலே பெண்கள்
வீட்டில் இருந்தால் எல்லோருக்குமே கும்மாளமாம்
கெட்டிக்கார கணவன் மார்கள் மகிழ்ச்சியாக-இன்று
கேட்டதெல்லாம் வாங்கித்தருவார் மகிழ்ச்சியாக

(கவியாழிகண்ணதாசன்)
Friday, 14 November 2014

அய்யா.ஆ.சிவலிங்கனார்.மறைவு-வாழ்த்துப்பா!

அய்யா.ஆ.சிவலிங்கனார் அவர்களுக்கு அஞ்சலி
           10.07.2014 அன்று அய்யாவுடன் புலவர் குட்டியாண்டி (எ)திருநாவளவன்,
.  புலவர்.இராமனுசம்,புலவர்.கி,த.பச்சியப்பன் மற்றும் அவரின் இரு மகன்களுடன் நானும்.தங்கமான எங்களாசான்

                                                              **************

தங்கமான எங்களாசான் தமிழை மட்டும்
    ஊட்டவில்லை, இளமையில் நாங்கள் செய்த
கொங்குதமிழ்க் குறும்புகளோ கொஞ்சமல்ல;
    கோதில்லாப் படிப்புக்கும் பங்க மின்றி
மங்கையர் உடன்பயிலும் வகுப்பில் நீங்கள்
   மாத்தமிழைக் கற்றலோன்றே குறியாய் நிற்பீர்
சங்கடங்கள் வந்துவிடும் சார்ந்த கல்வி
   நின்றுவிடும் எண்ணியதைப் பாரீர் என்பார்;

பொங்குதமிழ் உணர்ச்சிக்குப் பொறுப்பு மாவார்
   புரியவைக்கும் ஆற்றலிலும் பொறுமை காப்பார்
தங்குதடை இல்லாமல் தமிழில் பாட்டுத்
   தந்திடுவார் மேற்கோள்கள் பலவும் காட்டி;
சங்கநூல்கள் சதுராடும் இவரின் வாயில்
    சாந்துணையும் தமிழ்படிக்கத் தூண்டும் சொற்கள்
நுங்கினைப்போல் உண்டுண்டு மகிழ்ந்த நாளை
    நும்மிடத்தில் எடுத்துரைக்கக் காலம் போதா!

இப்படியே நான்காண்டும் இவரிடத்தில்
    கற்றகாலம் இன்றுவை என்றன் நெஞ்சில்
அப்படியே நிற்கிறதே என்ன சொல்வேன் !
    அன்றொருநாள்  நாவுக்க(ரசர்) நாடகத்தில்
அப்பூதி வேடத்தில் நடிக்கச் சொன்னார்;
    அழகுத்தமிழ் உரையாடல்; சொக்கி நானும்
தப்பேதும் இல்லாமல் தனியே சென்று
    தந்தபாடம் மா.நெல்லித் தோப்புக்குள்ளே

ஒத்திகைகள் பலபார்தேன் உடனி ருந்த
   உயிர்த்தோழர் நற்றமிழும் நடிப்புங் கண்டார்
இத்திரையில் உனக்கீடு சிவாசி என்றார்;
    இதற்குமேலே என்ன வேண்டும் ஏற?
புத்துணர்ச்சி தந்தார் என் நண்ப ரெல்லாம்
    பொதுவுடமைக் கி.த.ப. சிரிப்பி லார்த்தார்
எத்தனையோ இடர்ப்பாடி தற்குப் பின்னே
   என்னடிப்பில் குறைக்கானாப் புலவர் .வேதா

இரட்டணைரா மாநுசன்,கண்ணப்பன் போன்றோர்
    எண்ணியதம் திராவிடத்தின் கொள்கை தன்னைத்
தரமுயன்றார் நாடகத்தில் என்றன் வாயால்;
    தமிழ்பயிற்றும் மயிலமிதைத் தாங்கா தென்றேன்,
உரமுடன்நான் நாவலர்போல் உரைக்க வில்லை
    ஒண்டமிழில் நாவுக்க ரசரே ! என்றேன்
நரிகளெனைக் கழட்டிவிடப் பார்த்த போது
    நயமாக இவரிடத்தில் உண்மை சொன்னேன்.

நல்லதப்பா! நமக்கீது தீமை சேர்க்கும்
    நாடகத்தில் அந்தவாடை நடவா வண்ணம்
சொல்லுதலே நன்றென்று நயமாய்ச் சொல்லி
   நாவுக்கரசர் என்றழைக்கச் சான்று தந்தார்
நல்லதமிழ் விளையாட்டு நடந்த தன்று;
   நாடகத்தில் நற்சான்றும் பரிசும் பெற்றேன்.
வல்லதமிழ் நாடகக் கண்ணார்.அ.கு.முக
   வேலன்போன் றோரென்னை வாழ்த்துச் செய்தார்

ஆசி,பெற்றேன் அன்பு பெற்றேன்அன்று மின்றும்
   ஆழ்ந்தபல நூலிலும் கற்றேன் பல்லோர் போற்ற;
நா.சிவலிங்கமென்னுமோர் சொல்லை நாளும்
    நவிலுதற்கு நம்முருகன் அருள் பொழிந்தான்
பாசிறக்கும் நற்றமிழில் பாட வைத்த
    பண்புநிறை இறைவிழியே! நன்றி ! நன்றி!
மாசிலுயர் தமிழை  யென் மனத்தில் ஏற்றி 
    மாவலனின் தாள்போற்றி வணங்கு கின்றேன்.

            நன்றி;"தேன்தமிழ்ப் பாமலர்கள் என்ற நூலிலிருந்து

 (பாடலை எழுதியவர்; புதுவை எழில்நிலவன் (எ) புலவர்.சீனு.ராமச்சந்திரன்)


(கவியாழி கண்ணதாசன்)


Monday, 10 November 2014

அய்யா புதுவை எழில் நிலவன் (புலவர்.சீனு.ராமச்சந்திரன்
அய்யா புதுவை எழில்நிலவன் (எ) சீனு.ராமச்சந்திரன்
********

புதுவை தந்த பாரதிபோல் 
புரட்சிப் பாரதி தாசனைப்போல் 
இவரும் தமிழைப் படித்தறிந்து-தவறாய் 
இமியின் அளவும் வாராமல் 
அகவை எழுபது வயதிலுமே 
அனைவரும் மெச்சும் வல்லவராய் 
அங்குமிங்கும் எவ்விடமும்-தமிழை 
அழியா வண்ணம் காத்திடவே 

சிலம்புச் செல்வர் அடிதொற்றி 
சிறந்தே தமிழை மெருகூட்டி 
தினமும் தமிழே உயிர்மூச்சாய்-எல்லா 
திசையும் சென்று பாடுகிறார் 
கவிதைக் கதைகள் நாடகமே 
காவியம் சொல்லும் நடிகராக 
இளமைக் காலம் முதற்கொண்டு-தமிழை 
இன்றும் விரும்பிக் காதலித்தும் 

பலரைப் போற்றிப் பாவடித்தே
பழைய நினைவை மறக்காமல் 
புத்தகம் வடிவாய் உருவேற்றி-நல்ல 
புதிய சரித்திரம் படைத்துவிட்டார் 
இளைஞர் பலரும் விளையாட 
இவரோ விரும்பியது தமிழைத்தான் 
இன்றும் அன்றுபோல் இளைஞராக 
இனிதே தமிழை  உயிர்மூச்சாய் 

கடுகின் அளவும் குறைவின்றி 
கருத்துப் பிழைகள் நிகழாமல் 
விருத்தம் ஓசை சந்தத்துடன்-கவியை 
விரைந்தே மகிழ்ந்துப் பாடுகிறார் 
அய்யா இன்றும் ஏக்கமுடன் 
அழியாத் தமிழை விருப்பமுடன் 
அனைத்துப் புதிய படைப்புகளை-தினமும் 
ஆழ்ந்தே படித்து வருகின்றார் 

தமிழேத் தினமும் உயிர்மூச்சாய் 
தினமும் புதிதாய் படித்தறிந்து 
அனைவரும் உணர வானொலியில்-இன்றும் 
அழகாய் பாடி தொடருவதால் 
சான்றோர் நல்லோர் அறிஞர்களும் 
சான்றாய் தந்த பட்டங்களும் 
நீண்டே செல்லும் தொடராக-மலைப்பாய் 
நினைத்தே மகிழ்ந்தேன் உளமாற.

(கவியாழி கண்ணதாசன்)

Thursday, 30 October 2014

சுற்றமும் நட்பும் உறவாய்.....

விதவை மணம் மறுத்து
வீதியிலே செல்லும்போது
கதைகள் பல சொலலி
காயப் படுத்வோர் பலராம்

உறவும் அறுந்து  வாழ்க்கை
உணர்வும் மடிந்து சிலரோ
துறவம் இருந்து வந்தால்
துன்பம் அங்கே மிகுமாம்

வாழ்வும் இன்பம் தொலைத்தார்
வறுமை கொண்டே வாழ்வோர்
ஊரும் உறவும் பிரிந்து
உலகம் பலதும் சென்றும்

காணும் மக்கள் எங்கும்
கன்னித் தமிழைப் போற்றி
நாளும் இருந்து வருவோர்
நாவில் இதுபோல் வேண்டாம்

சுற்றமும் நட்பும் உறவாய்
சேர்ந்து வாழ்ந்து வருவீர்
குற்றம் குறைகள் மறந்து
குலமே தமிழாய் வாழ்வீர்


(கவியாழி)Tuesday, 28 October 2014

மூத்தப் பதிவர்.புலவர்.இராமானுசம்

(அய்யா புலவர் இராமானுசம்)வயதில் மூத்த பதிவர்
வளமைக் கொண்டகவிஞர்
இளமை பருவம் முன்பிருந்தே
இனிமைத் தமிழைப் படித்தறிந்தே

தெளிந்த நடையில் கவிபடைக்கும்
தேர்ந்த கவிதைப் புலவராவார்
வலையில் வருவார் போவோரை
வயதைப் பார்த்துப் பேசாமல்

உறவாய் வலையைப் போற்றியே
உடனே படித்துப் பார்த்துமே
புரிந்தால் மட்டும் கருத்துகளை
பதியத் தயங்கிட மாட்டார்

உதவி என்று கேட்போரை
உடனே அழைத்துப் பேசிடுவார்
நிலைமை நன்கே புரிந்தவுடன்
நிறைய உதவிகள் செய்திடுவார்

துணையை இழந்தும் மறவாமல்
தினமும் எண்ணிக் கலங்கிடுவார்
மகளைப் பெற்ற தாயாக
மகிழ்ந்தும் இன்றும் வாழுகின்றார்

என்னையும் மதித்துப் பாங்குடனே
என்றும் அறிவுரை சொல்லிடுவார்
அன்னை போன்ற என்மகளை
அன்பாய் பேத்தி என்றிடுவார்

இவரைப் போலப் பதிவுலகில்
எல்லாப் பதிவரும் இருப்பீரே
எழிலாய் தமிழைப் போற்றியே
இணைந்தே மகிழ்ந்தே வருவீரே


(கவியாழி)