தெய்வங்கள்

தெய்வங்கள்

கவியாழி : நீ மனிதனாய் யோசி

கவியாழி : நீ மனிதனாய் யோசி: மனித பிறப்பே மகத்தானது மகம் பிறந்ததும் வியப்பானது திசை எங்கும் நோக்கி மகிழ்ச்சி திளைத்திட்ட பெற்றவர்கள் உழ...

Comments

ரசித்தவர்கள்

பதிவுகள் இதுவரை

Show more